Ağu 24

2016-2017 dönemine ait Toplu Sözleşme görüşmelerinde genel mutabakatın ardından hizmet kolu sözleşmeleri de imzalandı.

Bem-Bir-Sen imzaladığı hizmet kolu sözleşmesi ile her dönem olduğu gibi bu yılda kazanımlarını en fazla artıran ve üyesine mali ve sosyal imkânlar sağlayan sendika oldu.

SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ’NDE ÖNEMLİ KAZANIMLAR

Sendikanın yıllardan beri imzaladığı Sosyal Denge Sözleşmeleri ile ilgili hükümlerde önemli kazanımlar sağlandı. Anayasa Mahkemesini Dayanışma Aidatı ile ilgili verdiği karar sonucunda Sözleşme aidatı metne girdi.

SOSYAL DENGE TAZMİNATI

Madde 1– (1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutan en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’üdür. Sosyal Denge Tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutan, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir.

(2) Sosyal Denge Sözleşmesi imzalayan sendikanın üyesi olmayan kamu görevlilerinden aynı unvanlı personelden alınacak aidatın iki katma kadar taraf sendika Sosyal Denge Sözleşmesi aidatı alabilir. Bu aidatı ödeyen kamu görevlileri söz konusu sözleşmeden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlanır.

SÖZLEŞMELİ KADROSUNDAKİ YEREL YÖNETİM ÇALIŞANI

EK ÖDEMELERDEN FAYDALANABİLECEK

Yerel yönetimlerde görev yapan ve kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personel, imzalanan hizmet kolu sözleşmesi uyarınca ek ödemelerden faydalanabilecek.

EK ÖDEME

Madde 2- (1) 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan sözleşmeli personele yapılmakta olan ek ödeme, sözleşmeli çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanında sözleşmeli personel olarak geçen hizmet süresine göre aynı kadro unvanı için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde belirlenen ek ödeme oranlan üzerinden, meclis ve yönetim kurulu karan aranmaksızın anılan Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

PERFORMANS İKRAMİYELERİNDE ARTIŞ YAPILDI

İKRAMİYE

Madde 3- (1) 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu’nun 22. Maddesinin son fıkrası,  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 36. Maddesinin son fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin son fıkrasında yer alan  “20.000” gösterge rakamları bu yıl da  “25.000”,  “30.000”  gösterge rakamları “36.000” olarak uygulanması karara bağlandı.

Böylece yerel yönetimlerde uygulanan performans ikramiyelerinin artış oranı yükseltildi.

SDS YAPILMASINDA YÜZDE 25 OLAN KRİTER YÜZDE 30’A ÇIKARTILDI

İl Özel İdarelerinde Sosyal Denge Sözleşmesi yapılmasına ilişkin getirilen yüzde 25’lik personel gideri kriteri yükseltilerek yüzde 30 yapıldı.

SOSYAL DENGE TAZMİNATI KRİTERİ

Madde 4- (1) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalan ve Toplu Sözleşme Kanununun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yüzde yirmibeşini” ibaresi “yüzde otuzunu” olarak uygulanır.

ZABITA VE İTFAİYE ÇALIŞANLARINA ÖZEL HİZMET TAZMINATI 5 PUAN ARTIRILDI

Bem-Bir-Sen’in Toplu Sözleşme Görüşmelerinde elde ettiği kazanımlardan İtfaiye ve Zabıta çalışanlarının hem çalışırken hem de emekli olduklarında faydalanacakları şeklinde özel hizmet tazminatlarında 5 puanlık artış yapılarak 42 liralık artış sağlandı.

ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİNİN TAZMİNATLARI

Madde 5- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre itfaiye amiri, itfaiye çavuşu, itfaiye onbaşısı ve itfaiye eri ile zabıta amiri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta olduktan tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.

ÇAKILI KADRO UYGULAMASI SONA ERDİ

Yaklaşık 2 buçuk yıl önce Bem-Bir-Sen’in yoğun uğraş ve görüşmeleri sonucunda Sözleşmeli personele kazandırılan kadro müjdesine bir yenisi daha eklendi. Personele uygulanan 5 yıl nakil yasağı Bem-Bir-Sen’in sert geçen mücadelesi sonrasında 2 yıla indirilerek fiilen yasağın Hizmet Kolu Sözleşmesi’nin Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle kaldırılması sağlandı.

Bu uygulama kanun hükmü olduğu için ayrıca bir düzenlemeye, kanuna gerek kalmadan direk uygulanacaktır.

MAHALLİ İDARELER ARASI YAPILACAK NAKLEN ATAMALARDA SÜRE SINIRI

Madde 6- (1) 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan “beş yıl” ibaresi mahalli idareler arasında yapılacak naklen atamalarda “iki yıl” olarak uygulanır.

SDS’LER 2017 YILININ SONUNA KADAR UZATILDI

4688 sayılı yasağın 32. Inci maddesinde yer alan borçlu ve personel gideri yüzde 30’u aşan belediyeler ve Özel İdarelerde SDS’lerin kesilmesi ve ilişkin kriterlerin 31.12.2015 sonuna kadar geçerliliğini sağlayan geçici 14. maddesindeki süre toplu Sözleşme dönemi olan 31.12.2017 tarihi olarak değiştirilerek Sözleşme yapmanın devamı sağlanarak büyük bir mağduriyetin önüne geçilmiştir.

Ayrıca bu tarih şuan ki limit olan 789 liranın üstünde Sosyal Denge Sözleşmelerini de kapsayarak 31.12.2017’e kadar devamı sağlandı ve önemli bir kazanım elde edildi.

Sosyal Denge Tazminati Süre Uzatımı

Madde 7- (1) 4688 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinde yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2017” şeklinde uygulanır.

DAİRE BAŞKANLARININ EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNDE ÇALIŞMA YAPILACAK

Bem-Bir-Sen’in imzalamış olduğu hizmet kolu sözleşmesinin bir başka maddesini ise Büyükşehir Belediyelerinin bağlı kuruluşlarında çalışmakta olan daire başkanlarının ek göstergesinin 3600 olarak düzenlenmesi hususunda bakanlar kurulu kararı çıkarılması konusunda mutabakata varılmasıdır.

Yapılan bu düzenleme de sendikamız tarafından belediye başkanlarını ilgilendiren yeni bir çalışma yapılacaktır.

Büyükşehir Belediyelerine Bağli Genel Müdürlük Daire Başkanlarinin Ek Göstergesi

Madde 8- (1) Genel idare hizmetleri sınıfına dahil büyük şehir belediyeleri daire başkanları için ilgili mevzuatına göre uygulanan ek gösterge rakamından, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere büyük şehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire başkanlarının da yararlanması için düzenleme yapılması yönünde çalışma yapılacaktır.

BU KAZANIMLAR HARİCİNDE ÖZELLİKLE SENDİKAMIZIN YOĞUN OLARAK GÜNDEME GETİRDİĞİ;

Sendikamızın ve Memur-Sen’in de talepleri arasında yer alan Cuma günleri öğlen izninin 2 saat çıkarılması hususunda önemli bir kazanım elde edildi. Bu kapsamda Cuma günler öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde düzenlenmesine yönelik çalışma yapılacaktır.

2005 yılından sonra göreve başlayan tüm kamu çalışanlarına ilave 1 derece verildi.

İtfaiye personeli

31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı kanunun 71’inci maddesi hükmü, yangın söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında ölen malul olan veya engelli hale gelen itfaiye personeli hakkında da aynı usul ve esaslar dahilinde uygulanır.

İtfaiyecilerin yangın sebebiyle ölmeleri ve kalıcı sakat kalmaları halinde vazife malulu sayılarak şehtlik haklarından yararlanmaları, emekli ikramiyelerin kaç yıl çalışmış olsalarda 30 yıl üzerinden ödenmesi ve emekli aylıklarının artırılarak bağlanması mutabakatına da varılmıştır.

Emekli ikramiyesi ve aylığının dışında artı olarak en yüksek devlet memurunun aylığının yüz katı oranından başlayarak bugünkü tarih itibariyle 78 bin 900 liradan başlayan oranlarda ölüm ve sakatlık tazminatlarının ödenmesi de karara bağlanmıştır.Ayrıca şeflerin, koruma güvenlik görevlilerinin maaşlarına yönelik özel hizmet tazminatı artışı getirildi.

Emeklilik bağlanma oranlarında 15’er puanlık artış yapılarak tüm emekli memurlarımıza yaklaşık 115 liraya yakın artış sağlandı. Bu artış emekli aylığında olduğu gibi yıl çarpanın göre emekli ikramiyesine de yansıyacaktır.

Diğer taleplerimiz içerisinde yer alan diğer hususlarında Devlet Personel Başkanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce yapılacak değişiklikler ile hayata geçirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Mutabakata varılan diğer bir husus içerisinde olan Üniversiteli İşçiler ve 4 C kadrolarına yönelikte yapılacak çalışmalarda siyasi iradenin 5393 sayılı kanuna kapsamında yer alan çalışanların da ilave edilmesi için yoğun gayret göstereceğiz. Olumlu bir sonucun çıkacağını düşünüyoruz.

Avukatlık Vekalet Ücreti

659 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 14’üncü maddesinin ikinici fıkrasının (b) bendinde öngörülen “10.000” gösterge rakamı “15.000” olarak uygulanır.Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin Ek Ödeme Oranı

Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin, 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye ekli (I) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 5 puan ilave edilir.Fiili hizmet süresi zammı

Sosyal güvenlik kurumu başkanlığı bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından kamu görevlilerinden kimlerin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacağı hususu yeniden değerlendirilecektir.

written by Ayşe YILMAZ \\ tags: , , , , , , , , ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

i3Theme sponsored by Top 10 Web Hosting and Hosting in Colombia