Tem 17

images

Yeni kurulan 14 adet Büyükşehir Belediyesinin merkez büyükşehir ilçelerinde de ilçe belediyeleri kurulmuştur.

Büyükşehir Belediyesi mülki sınırlar içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerini tüzel kişiliği ortadan kalkmıştır. Köyler mahalleye çevrilmiş, belde belediyeleri ise ilk mahalli idareler genel seçiminden itibaren belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı oldukları ilçe belediyelerine katılmışlardır. Ayrıca nüfusu 2000’den az olan belediyelerin tüzel kişiliği kaldırılarak köy haline dönüştürülmüştür.

Öncelikle tasarı ile tüzel kişilikleri kaldırılan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile ilgili belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşen bir tavsiye ve paylaşım komisyonu kurulmuştur. 6360 sayılı Kanunun uygulanmaya başlanmasıyla, ilk mahalli idareler genel seçim itibarıyla tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devir işlemi konulmuştur.

Tüzel kişilikleri kaldırılan diğer bir birim olan İl Özel İdarelerinin personeli ise komisyon kararıyla ilgisine göre yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyelerine devredilmiştir.

Büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyelerinin personeli ise yine komisyon kararıyla büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılmıştır.

Tasarıya göre belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen memur personelden ihtiyaç fazlası olanlar, ilgili belediye ya da bağlı kuruluş tarafından 3 ay içinde valiliğe bildirilir. Gönderilen listeleri komisyon 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekte olduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterleri de göz önüne alınmak suretiyle ihtiyaç fazlası personel olarak tespit eder. Sonra bu listeler valilik aracılığıyla İçişleri , Bakanlıkça da atamaları yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Devlet Personel Başkanlığı 657 sayılı Kanuna tabi istihdam fazlası personeli 4046 sayılı özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun gereğince 90 gün içinde diğer kamu ve kuruluşlara nakleder.

5393 sayılı kanunun 49 uncu maddesi gereğince çalıştırılan tam zamanlı sözleşmeli personelin durumu ise bildirim unvanı esas alınarak Devlet Personel Başkanlığınca 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli personel olarak atanmaktadırlar. Bu atanmaya göre personelin mali ve sosyal hakları sözleşme süresi sonuna kadar devredildiği tarihteki sözleşme hükümlerine göre uygulanır. Yeni sözleşmeler de 657 Kanunun 4/B hükümleri çerçevesinde yapılır.

4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi statüsünde istihdam edilen personel ise Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında unvanları belirlenecek kadrolara 90 günlük süre içinde atanırlar. Bu işçiler tebliği izleyen günden itibaren 5 iş günü içinde yeni görevlerine başlamamaları halinde 4857 sayılı Kanunun 17 inci maddesine göre iş sözleşmeleri fesih edilir.

Devir, Tasfiye ve Paylaşma Komisyonunca devredilen ve norm veya İhtiyaç fazlası olarak bildirilmeyen personelden bulundukları unvanlı ve dereceli kadrolara atanmayanların durumu 6360 sayılı Kanunun geçici 1inci maddesinin 10 uncu fıkrasında, devredilecek Devlet memurları hakkında uygulanacak hükümlere göre düzenlenip belli olacaktır. Devredilecek devlet memurları 5393 sayılı Kanunun 50 nci madde hükümleri geçerlidir. 5216 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine göre devredilecek sözleşmeli personelin fark tazminatı hesabında, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince dikkate alınmaz.

Memur statüsünde olan devreden personeller ise eski kadrolarından aldıkları en son maaş, ek gösterge, her türlü zam, tazminatları ve diğer mali haklarının toplamı yeni kadrolarından aldıklarından daha fazlaysa aradaki farkı atandıkları kadroda kaldıkları müddetçe herhangi bir kesintiye tabi kalmadan tazminat olarak ödenir.

written by Ayşe YILMAZ \\ tags: , , , , , ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

i3Theme sponsored by Top 10 Web Hosting and Hosting in Colombia