Kas 06

 

Çorum Belediyesi tarafından “Şehir ve Medeniyet” sempozyumlarının üçüncüsü olan Uluslararası Cumhuriyet’ten Günümüze Şehir ve Şehircilik sempozyumu sona erdi.

Cumhuriyetten Günümüze Şehir ve Şehircilik Sempozyumu’nun ikinci oturumuna Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Okumuş başkanlık etti. İkinci oturumda Doç. Dr. F. Duygu Saban Ökesli, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Koçak, Ali Fatih Uysal ve Araştırma Görevlisi Gözde Ekşioğlo Çetintahra konuşmacı olarak katıldılar.

Doç. Dr. F. Duygu Saban Ökesli, Hermann Jansen’in Anadolu kent vizyonunu ele alırken, bildirisinde Anadolu’da kent anlayışını da ortaya serdi. Cumhuriyetten günümüze Orta Anadolu kentlerinin gelişme dinamiklerini, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Koçak ise bildirisinde Yozgat ve Çorum’dan örneklervererek tezini ortaya koydu.

Tarihi süreçte on sekiz akaret evlerini konu alan Ali Fatih Uysal, bildirisinde İstanbul’un mimari mekânlarının değişimini değerlendirdi. Araştırma Görevlisi Gözde Ekşioğlu Çetintahra ise Cumhuriyet dönemi modernizm projesinin İzmir’de kent mekânına yansımasını değerlendirdi.

Cumhuriyetten Günümüze Şehir ve Şehircilik Sempozyumunun 3. oturumunda Şehircilik ve Cumhuriyet, Türkiye modernleşme hareketi olarak Cumhuriyet olgusu ve konut ilişkisi, Tazminattan çok partili döneme geçişe kadar şehircilik, Kentsel koruma, Osmanlı- Türk şehirlerindeki yapılarda İslam mimarisi konuları ele alındı.

3. oturumun başkanlığını Doç. Dr. Ömer İskender Tuluk yaparken konuşmacı olarak katılan Dr. Arzu Özen Yavuz, Türkiye modernleşme hareketi olarak Cumhuriyet olgusu ve konut ilişkisini ele alırken, tezini Ankara Bahçelievler örneği ile destekledi.

Tazminattan çok partili döneme geçişe kadar şehircilik konularına değinen Sühendan Arıkan, iki başkent örneği olarak İstanbul ile Ankara örneği ile bildirisini sundu. Kentsel koruma çerçevesinde Sinop’taki değişim üzerine bir değerlendirme yapan Burcu Can Çetin bildirisini Sinop Atatürk Caddesi örneği ile destekledi.

Yrd. Doç. Dr. Ezgi Tuncer Gürkaş, Kentin sahneleri, Mardin’de yol üzerinden bir kent okuması konulu bildirgesini sunarken, Emin Selçuk Taşar ise Sedad Hakkı Eldem üzerinden Cumhuriyetin erken dönem mimarlık denemeleri ve ideolojik mekan kurgusu üzerine hazırladığı bildirgesini sundu.

Oturum Başkanlığını İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şinasi Gündüz’ün yaptığı 5. Oturumda ilk olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Mutlu, Kırdan Kente Göç: Geçmiş Döneme Ait Eğitim ve varsayımları yeniden düşünmek konulu bildirisini sunarken, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Fatih Çağrı Akçay Cumhuriyetten günümüze kent-kentli-konut ilişkisi: İstanbul Örneği konulu bildiriyi Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Araş. Gör. Sinan Levend de Tarihten gelen kimlik, modernite ile gelen kimlik; Akşehir Örneği konulu bildirisini sundu.

Sempozyumun 7. Oturumun ana başlığı ise Cumhuriyet Döneminde Planlama ve Şehir idi. Oturum Başkanlığı’nı İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Abdurrahman Özdemir’in yaptığı oturumda ilk olarak hemşehrimiz Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer İskender Tuluk Bir erken Cumhuriyet Dönemi tarımsal endüstri yerleşkesi: Çorum Mebus İsmet Eker Çiftliği konulu bildirisini sundu.

Hitit Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doğan da seçilmiş sosyo ekonomik göstergelere göre Çorum kentinin değerlendirilmesi konulu tebliğini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Araş. Gör. Emel Karakaya Orta Anadolu’da bir tarım odağı kurmak: 1940 yılı Çorum ve çevresi planlama deneyimi konulu bildirisini sundu. Son olarak ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Araş. Gör. Büşra Durmaz da Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de bölge planlama ve günümüz pratiklerinin incelemesi – Ankara bölge planı örneği konulu bildirisini sundu.

Uluslararası Cumhuriyetten Günümüze Şehir ve Şehircilik Sempozyumu’nun 8. Oturumunun ana başlığı Cumhuriyet Döneminde Şehir ve Mimari idi. Oturum başkanlığını ise Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran idi. Oturumda ilk olarak Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Keskin ve Arkeolog Metin Çakar’ın hazırladığı Osmanlı’dan günümüze şehir gelişiminde çarşının önemi ve Çorum örneği konulu bildiri sunuldu. Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Süheyla Birlik de Karabük Demir-Çelik fabrikaları Yenişehir Yerleşimi: Mimari kimliği üzerine notlar konulu bildirisini sundu. Selçuk Üniversitesi Sosyoloji bölümünden Araş. Gör. Faruk Karaarslan da Modern Kent Mekanlarında Mahallenin konumu konulu bildirisini sundu.

Sempozyum Yürütücüsü ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez’in başkanlık yaptığı son oturumda Prof. Dr. Mehmet Evkuran, varlık-zaman anlayışındaki dönüşümün sosyal hayata yansımaları konulu bildirisini sundu. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fazlı Arslan, Şehir, Medeniyet ve Müzik konulu bildirisini sunarken sempozyumun son bildirisini ise Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sıddık Korkmaz küreselleşen dünyada şehir kültürü ve değerlerin geleceği konulu bildirisini sundu.

Bildirilerin sunulmasından sonra Sempozyum Yürütücü Prof. Dr. M. Mahfuz Söylemez, sempozyumun değerlendirmesini yaptı.

Çorum Belediyesi tarafından 02-04 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Cumhuriyetten Günümüze Şehir ve Şehircilik Sempozyumu’nun 5. Oturumunda Cumhuriyet Döneminde Modern Kent Yaşamı ana başlığında gerçekleştirildi.

Kaynak: Çorum Belediyesi İnternet Sitesi

http://www.corum.bel.tr/haberoku.php?katid=1&haberid=1636 

written by esrakaraca \\ tags: , , ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

i3Theme sponsored by Top 10 Web Hosting and Hosting in Colombia