Mar 08

Tuzla Belediyesi

 

TUZLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANACAK ZABITA MEMURU İTFAİYEÇAVUŞU VE İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin (A) fıkrasındaki şartları ve 11 Nisan.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13 ncü maddesindeki Zabıta Memurluğuna atanma şartları ve aşağıdaki belirtilen şartları taşımak koşulu ile 4 adet Zabıta Memuru kadrolarına ve;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin (A) fıkrasındaki şartları ve 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15 nci maddesindeki İtfaiye Çavuşluğu 1 Adet ve İtfaiye Erliğine atanma şartları aşağıdaki belirtilen şartları taşımak koşulu ile 5 Adet İtfaiye Eri kadrolarına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır. 

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR:

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ KPSS PUANI KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ EĞİTİM DURUMU
GİH Zabıta Memuru 11 3 En az 55 puan KPSSP93 KPSSP 94 B/E Lise ve Dengi Okul mezunu olmak
G.İ.H Zabıta Memuru 5 1 En az 55 Puan KPSSP93 KPSSP 94 B/E Lise ve Dengi Okul mezunu olmak
GİH İtfaiye Eri 9 1 En az 55 Puan KPSSP93 KPSSP 94 B/E Lise ve dengi okul mezunu olmak
GİH İtfaiye Eri 11 5 En az 55 puan KPSSP93 KPSSP94 B/E Lise ve dengi okul mezunu olmak       TOPLAM 10 

BAŞVURU ŞARTLARI:

A- ZABITA MEMURU OLMAK İÇİN:

1 – Türk Vatandaşı olmak.
2 -Belediyede yapılacak sözlü mülakat sınavının yapıldığı tarihi itibari ile 25 yaşını doldurmamış olmak.
3 – Askerlik hizmetini yapmış olmak veya tecilli olmak.
4 – Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m, kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg da Lise ve dengi okul mezunu olmak n fazla fark olmamak.
5 – Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2004 yılı ve sonrası Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş ve Lise ve dengi okul Mezunlarının KPSSP 94, 2 yıllık yüksekokul mezunlarının ve KPSSP 93 mezunları için en az 55 puan almış olmak.
6 – Kalıcı bulaşıcı bir hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde engel olacak bedence ve akılca bir sakatlığı bulunmamak.
7 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
8 – Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

B -İTFAİYE ERİ OLMAK İÇİN:
 

1 – Türk Vatandaşı olmak.
2 – Belediyede yapılacak sözlü mülakat sınavının yapıldığı tarihi itibari ile 25 yaşını doldurmamış olmak. 
3 – Askerlik hizmetini yapmış olmak veya tecilli olmak. 
4 – Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayaklı olmak kaydıyla en az 1,67 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.
5 – Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.(Sağlık Raporu İstenir)
6 – Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2004 yılı ve sonrası Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş ve Lise ve dengi okul Mezunlarının KPSSP 94, 2 yıllık yüksekokul mezunlarının ve KPSSP 93 mezunları için en az 55 puan almış olmak.
7 – Kalıcı bulaşıcı bir hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlığı bulunmamak.
8 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak
9 – Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Başvurular 05 Mart 2008 Çarşamba günü saat 9.30 da başlayıp 20 Mart 2008 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Tuzluca Belediye Başkanlığı Binası Yazı İşleri Müdürlüğü 1.Hamam Sokak NO/6 Tuzluca-IĞDIR), şahsen yapılacak olup, posta ve internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgeler ile nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adaylar sadece bir kadro için başvurabileceklerdir. Başvuru formundaki ilgili kadro unvanlı bölüm (X) işareti ile işaretlenecektir.
 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

Tuzluca Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden adaylara başvuru formu verilecek olup aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalem ile doldurulmak suretiyle (1 adet fotoğraf yapıştırılacaktır.)
 

1 – KPSS Sonuç Belgesinin Aslı veya Noter tasdikli sureti.
3 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T C Vatandaşlık No su olan)
4 – Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.
5 – Son üç ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
6 – Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Sicil Belgesi
7 – Sağlık Raporu.
8 – Askerlik durum belgesi.
Kurumumuzdan alınarak doldurulacak iş talep formu.(fotoğraf yapıştırılmış olacak)

SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
 

Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 1 Adet İtfaiye Çavuşu , 5 Adet İtfaiye Eri boş kadrosunun 3 katı, 4 adet Zabıta Memuru kadrosunun 3 katı aday sınava çağrılacak olup sınava çağrılacak İtfaiye Çavuşu ve İtfaiye Eri ile Zabıta Memuru adaylarının listesi Başkanlığımız internet sitesinde www tuzluca .bel.tr ve Belediye İlan panosunda 26 Mart 2008 tarihinde yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 21 Mart 2008 Tuzluca Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.
 

*Adaylar sınavda sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanını yanında bulunduracaklardır.
 Sınava katılmaya hak kazanamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV YERİ VE SAATİ:

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri için; Tuzluca Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda 25 Mart 2008 tarihlerinde saat 9.30 da başlamak üzere sözlü sınav mülakat şeklinde yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI (MÜLAKAT):

1 – Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2 – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
3 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4 – Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat

DEĞERLENDİRME:

Zabıta Memuru için; Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavdan başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayların sözlü puan toplamı ve KPSS puan toplamı ikiye bölünerek başarı puanı bulunur. En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır.
 

İtfaiye Eri için; Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle atama yapılacak sayı kadar asil ve yarısı kadar yedek üye sıralandırmak suretiyle ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır.
 

Sınav sonuçları www.tuzluca.bel.tr adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.Süresi içinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.İlanen duyurulur.

kaynak: www.memurlar.net

written by editör \\ tags: ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

i3Theme sponsored by Top 10 Web Hosting and Hosting in Colombia